Tartalom 2009.

December

Juhász Ferenc Egyszerű Történelem (vers)
Ferdinandy György A ház
Buda Ferenc Bal-jobb; Tor(zó); Őszi derű (versek)
Németh István Mini(mális) próza
Térey János „Áthelyeztek a huszadik századhoz” (vers)
Markó Béla És hányszor még?; Kézbe vesz s belénk olvas; Kihűlő kertünk; Sötétedünk mi is; Bent a mindenség (versek)
Olasz Sándor Regény a 20. században – a 20. század a regényben
Bombitz Attila Sztyepan Pehotnij feltámadása (Kommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához)
Gömöri György Lapok egy hosszú barátság történetéből
*** Dunapataj a történelem fókuszában (Közreadja Kiss Gy. Csaba)
Kincses Károly Fényképészmester vagyok én, barátom, ennél a címnél soha nem vágytam többre (Beszélgetés Bérci Lászlóval)
Mohai V. Lajos Regényvárosok (Bekezdések Bánki Éva prózaírásáról)
Bérci László fotói (A Magyar Fotográfi ai Múzeum gyűjteményéből)

 

November

Buda Ferenc Álomi bálom; Utószó (versek)
Podmaniczky Szilárd A szőke galamb
Tandori Dezső Az emberek közt (versciklus)
Géczi János Veszprém-esszé
Petrik Iván felettébb különös jelenségek tárháza (vers)
Váradi Nagy Pál Betűvetők a Kincses kocsmáiban
Zelei Miklós Összeszikráztatni különböző életeket (Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal)
Orosz László Hatvan éve (V.)
Sümegi György Szobor-kálváriák (A Katona József-szobrok történetéből)
Szuromi Pál Egy ördöngös konstruktőr (Schéner Mihály művészi metamorfózisai)
Kurdy Fehér János Kép/szó. Magritte és Podmaniczky rövidre vágva
Zalán Tibor Tóth László fordított zuhanásai (tűnődés-forgácsok)
Novák Anikó Megsimogatni a szétszórt lapokat (Tolnai Ottó: Grenadírmars, egy kis ízelt opus)
Kovács Krisztina Az egyidejűség retorikája (Mózes Huba: A kötöttség körei. Állandóság és változás egyidejűsége a versben)
Schéner Mihály rajzai

 

Október

Lövétei Lázár László Ötödik ecloga (vers)
Buda Ferenc Világ, világom (részlet egy készülő önéletírásból)
Petőcz András Látástól másnapi látásig (vers)
Király Odett A mondatok is; Képlet; A befejezés esélye (versek)
Maróti Egon Szilánkok
Győri László Csalogány (vers)
Kabdebó Lóránt A huszadik századi magyar költészet nagy pillanatai
Oláh-Gál Róbert Adalék a Bolyai-levelek történetéhez
Kőrössi P. József Nagy tűzhányók voltak bennem (beszélgetés Lovas Ildikóval)
Beke József Monumentális élet és életrajz (Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete)
Fekete J. József Jegyzetek a hátlapon (Szentkuthy Miklós: Pendragon és XIII. Apolló)
Fazekas Sándor Kommentár egy novelláskötethez (Latzkovits Miklós: Laboda)
Kovács Krisztina A kritika terhe (Nagy Boglárka: Vándorló történetek)
Sándor Iván Olasz Sándor hatvanéves
Bahget Iskander Veránkai képek (fotósorozat)
  A Nagy Gáspár Alapítvány felhívása

Szeptember

Tandori Dezső Pontversek (versciklus)
Buda Ferenc Világ, világom (részlet egy készülő önéletírásból)
Szepesi Attila Emlékdal; Schubert-noktürn (versek)
Sumonyi Zoltán Beírtak engem mindenféle könyvbe; Csomagold be mind… (versek)
Varga Imre „Őskori s vadon érzékiség”; Rosamunda beírásai (versek)
Dobás Kata Az átdolgozások „hasznáról és káráról”
Mózes Huba Az Erdélyi Helikon és a Nyugat
Bíró-Balogh Tamás Ilia Mihály szakirodalmi bibliográfiájához
Kántor Lajos Hálót fonunk… (részlet a Barátom a malomban. Négykezes Csiki Lászlóval című könyvből)
Szuromi Pál Üdvözlégy sötétség (Az árnyak nyomdokain)
Iványosi-Szabó Tibor Ötödfél évszázad szellemi öröksége egy városközpontban
Temető Krisztina A megszakíthatatlan folytonosság (Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regényéről)

 

Július-Augusztus

Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti „esemény”
Füzi László Mozgások, fejlődések, ütközések, átalakulások a huszadik században
Lengyel András A modernitás kibontakozása és törései (A magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20. század első felében)
György Péter A Lenin-emlékmű Londonban
Konrad Sutarski Katyń (Fordította: Szenyán Erzsébet)
A. Sajti Enikő Egy kommunista káder a külügyben 1945–1948: Rex József
Tóth Balázs Zoltán A kamera fegyver (Bevezető a fotográfiák elé)
Ö. Kovács József Kinek a történelme? (Jelenkortörténeti szövegtöredékek és társadalmi önismeret)
Zelei Miklós Saját idő (Előszó A kettézárt falu német kiadásához)
Dávid Gyula Az én huszadik századom (Száz esztendő tíz pillanatképben)
Tandori Dezső Század-szépírás (2008)
Bombitz Attila AEIOU, avagy a XX. század utolsó világai (osztrák pastich)
Pataki Ferenc A rendszerváltás fénye és árnyéka
Sándor Iván Huszadik századunk
 
*** Szociofotók a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből
Heltai Csaba fotója
Tandori Dezső rajzai

 

Június

Buda Ferenc

Az a város; Az a mennybolt (versek)

Szálinger Balázs

Keserves; A fordított Madonna; Közétek dobva búcsúzom (versek)

Vári Attila

Vicinális

Tarnai László

Lélegzik a tanya (vers)

Buda Ferenc

Zám Tibor emléktáblája előtt

Gál Sándor

fázik az öregember; szárnyakat gondoltam karjaid helyére; hozván a végtelen üzenetét (versek)

 

 

Rigó Róbert

A német megszállás, a front átvonulása és az azt követő időszak Kecskeméten (Interjú Kovács Bálint református lelkésszel)

Ács Margit

Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság

 

 

Acél Zsolt

Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor János vitéz című művében

Sipos Lajos

„Mindig lesz benne felfedeznivaló” (A Babits-recepcióról)

Bálint Ágnes

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése)

Fogarassy Miklós

Németh László és Mészöly Miklós levélváltása (Dokumentumközlések, kommentárokkal)

Kovács Krisztina

Az „önértelmezés kísérletei” (N. Horváth Béla: A líra logikája. József Attila)

Olasz Sándor

Idegen testünk (Závada Pál regénye)

Fehér Zoltán

„Életében megtette kötelességét, gyarapította nemzeti értékeinket” (Néprajzi gyűjtések a Duna-Tisza közén. Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rendezte Szabó László)

 

 

 

40 éves a Forrás

 

Május

 

100 éve született Radnóti Miklós

Lator László

Tragikus bel canto – A bori versek

Tornai József

Radnóti közöttünk

Lengyel András

Radnóti identitásszerveződésének kérdéséhez

Péter László

Tápé, öreg este

Végh Dániel

Mint észrevétlenül az irodalom peremén (Radnóti Miklós Don Quijote-átdolgozása)

Bíró-Balogh Tamás

„Megajándékozott egy kötetével” (Radnóti dedikációi mint életrajzi források)

Beke József

Ismétlődő elemek Radnóti költői nyelvében

Tüskés Tibor

Radnótiról - személyesen

Halper Nándor Ferdinánd

Túl jón s rosszon - a visszaemlékezést közreadja Csapody Tamás

 

 

Lackfi János

Kizárás; A kezed, a lábad; Etetős (versek)

Nagy Koppány Zsolt

Amelyben Ekler Ágostra – emlékezünk –

Orcsik Roland

Napló, kiállítás-törmelékkel (versciklus)

Egressy Zoltán

A város ilyenkor már részeg

Szöllősi Mátyás

Gyulladás; Kötelező gyász (versek)

Sárándi József

Haladék; Magasles; Áldozat; (Ön)vádirat; Idegenség; Bipoláris poétika (versek)

 

 

Bónis Ferenc

Erkel alakja Kodály írásaiban

Ittzés Mihály

Egy előrenéző Visszatekintései (Kodály Zoltán írásai új kiadásban)

Darvasi Ferenc

Belső tájak (Hász Róbert: Sok vizeknek zúgása)

Április

Juhász Ferenc Kodály-epigrammák (versciklus)
Grecsó Krisztián Randevú Arankával
Ménesi Gábor „Ha kiállsz egy sziklaszirtre” (Grecsó Krisztiánnal beszélget Ménesi Gábor)
Kovács András Ferenc Hét szép szonett a szépről (versciklus)
Vári Attila Vágy; Önarckép nemzettel (versek)
Ferdinandy György Az amerikai menekült
Pálfalvi Lajos Egy costaguanai emigráns a nagy elődről
Andrzej Bobkowski A nagy kozmopolák életrajza (Pálfalvi Lajos fordítása)
Gömöri György Zbigniew Herbert a magyarokról
Botka Ferenc Nagy Lajos király – Arany János – a Toldi szerelme nyomán Itáliában
Fried István Egy elmúlt világ emlékezete (Kérdések a Szepesség többnyelvűsége, -kulturáltsága körül)
Orosz László Katona – Kecskemét (II. A tizenkilencedik század közepétől végéig)
Mózes Huba Dsida Jenő levelesládájából (1926–1938)
Iványosi-Szabó Tibor XVII. századi népművészeti motívumok Kecskeméten
Kovács Krisztina „Szerves törmelékek” (Mészöly Miklós: Műhelynaplók)
Bence Erika Ondrok (Oravecz Imre: Ondrok gödre)
Fekete J. József „És van szellemi éhség is” (Tóth Erzsébet: Szívhangok. Tárcák, elbeszélések)
Kelemen Lajos Szerelmes unió (Villányi László: valaki majd)
Darvasi Ferenc Ítélkezés nélkül (Szabó Tibor: A lányos apák puskája)
Molnár Zsuzsa Modern magyar politikai eszmetörténet
Bombitz Attila A Krasznahorkai-általános

 

Március

  Negyvenéves a Forrás
Buda Ferenc MR1 (vers)
Pintér Lajos három játék (versciklus)
Dobozi Eszter Ki látogat meg? (vers)
Podmaniczky Szilárd Tornatermi évforduló
Kovács András Ferenc Redakció ad abszurdum (versciklus)
Veress Miklós Olvasókönyv X.; Olvasókönyv XI. (versek)
Háy János Kurátorok
Zalán Tibor Minden dolgok lakója (vers)
Géczi János A hűséges (vers)
Zelei Miklós Búcsú
Tornai József Make love, not war (vers)
Sándor Iván A 37 milliméteres légvédelmi ágyútól Friedrich Nietzschéig
Fekete J. József Egy folyóiratszám magánélete
Maurits Ferenc Tájversek (Baráth Ferenc objektumaira) (vers)
Villányi László egymás után; időn kívül; lehetne betelni; mielőtt édesanyámhoz (versek)
Jász Attila belső pince. Azaz van egy hely; borongó. Csendélet üveggel és pohárral (versek)
Tandori Dezső Kurt Schwitters nyolc-és-fél („Hiányzik végig az igazi fél?”)
Szepesi Attila Boros bolondozás (versciklus)
Kiss Benedek Penész öl tüdőt; Bort, rizst, kenyeret; Az őrült Isten (versek)
Utassy József Akiért a Zambézi zokog (versciklus)
Szekér Endre „A semmi közelít” (Vers és stílus)
Orosz László Katona – Kecskemét
Bogdán László Vaszilij Bogdanov: Arcok a forradalmi Menetoszlopból (versciklus)
Ilia Mihály Maurits nincs jelen, de van
Füzi László Szétesés (Benes József újabb grafikáiról)
Pécsi Györgyi A fordulat évei Romániában (Az 1956-os magyarországi forradalom és következményei Romániában, 1956–1959)
Füzi László Forrás – 40
Tandori Dezső rajzai
Maurits Ferenc grafikái
Benes József grafikái

 

Február

Ágh István Ki tudja, melyik fronton át? (vers)
Győri László Elza
Kabdebó Tamás Létezés (vers)
   
  Danilo Kiš emlékezete
Tolnai Ottó Montenegró új alkotmánya (vers)
Kollár Árpád Hogyan lettem (nem) nacionalista – Csáth Géza fél szemmel méregeti Kiss Danilót
Thomka Beáta Herbárium
Marko Čudić Lehet-e a Korai bánatot a művészregény ironikus változataként értelmezni?
Szőke Katalin M. O. – O. M. (Danilo Kiš prózájának „Mandelstam-szövege”)
Bagi Ibolya A szemétdomb mint a világ rezüméje Danilo Kiš poétikájában
Radics Viktória „Ütött-kopott történelmi kofferünk” (Danilo Kiš visszahívása)
   
  100 éve született Szalay Lajos
Sümegi György Szalay Lajos műveinek a világa
   
Alföldy Jenő „És mit írva nem látsz e képen…” (Csanádi Imre: Ostorosok)
Szepes Erika A hagymaember (Turczi István költészetének mélyrétegei)
Szerdahelyi Zoltán Az, hogy nyelvészkedünk, az egy magánügy (Vászolyi Erik ausztráliai magyar nyelvésszel Szerdahelyi Zoltán készített interjút)
Orosz László Kerényi Ferenc
Szalay Lajos rajzai

 

Január

Sándor Iván Az Argolíszi-öböl
Tornai József És hosszú gyászkocsik (versciklus)
Dreff János/Tóth Dezső Az utolsó magyartanár feljegyzései
Jónás Tamás Töredék; Jegyzik az álmokat (versek)
Balla D. Károly Helyben-lét; Féreglyuk (versek)
Gerold László Testvérem, Joáb
Elek Tibor Ifjúsági regények felnőtteknek (Gion Nándor: Angyali vigasság, Zongora a fehér kastélyból)
Miklya Zsolt Kő, korom, olaj; Öt bagatell
Fekete J. József „A miniatúrákba hágjanak bele a mindennapok” (Műfaji marginalitás Szentkuthy Miklós életművében)
Baki Péter A belső törvényszerűség (Gyarmathy Tihamér fotogramjai)
Fehér Zoltán „De szép kocsi, de szép ló előtte” (A bátyai paraszti lótartás hagyományai)
Konczer Kinga Tizenkét nap (Szép Ernő: Natália)
Pienták Attila Ami érdekkel tetszik (Babits Mihály: Levelezés)
Kovács Krisztina Valódi és belső utazások (Miklya Luzsányi Mónika: Madárkenyér)
Gyarmathy Tihamér fotogramjai